حرف ما

ذهن هایی که بخاطر بی حجابی کج می روند!

چه بسیار ذهن هایی که بخاطر دل تو بانو؛ کج می روند و دل تو سالهاست که دارد ویران میکند دلها و فکرها و زندگی ها را …

آخرین اخبار