حرف ما

بهداد سلیمی

تقدیم به چشمان اشکبار بهداد سلیمی که قربانی ناداوری مدعیان اخلاق و جوانمردی شد تا بار دیگر سند مظلومیت مسلمان ایرانی به شکلی دیگر امضا شود و همگان بدانند که شیر ایرانی هیچ گاه تسلیم زر و زور نمی شود

آخرین اخبار